Какво можем да направим за теб?

Условия за продажби

Това са Условията за партньорски продажби на Фаст Чарджинг ООД, частно дружество с ограничена отговорност съгласно законите на България, със седалище на адрес ул. “Янко Мустаков” №33, 9023 Варна, България. Фаст Чарджинг ООД е регистрирано в Търговския регистър на България с ЕИК: 206440624.

1. Обхват и приложимост

1.1. Условията за партньорски продажби на EVChargeBox (“Условията”) се прилагат за всички запитвания за оферти, оферти, поръчки за покупка и потвърждения на поръчки с Фаст Чарджинг ООД (“ние”, “наш”, “нас”, “EVChargeBox”), за доставка на Продукти и предоставяне на Услуги. С подаването на поръчка за Продукти или Услуги вие приемате приложимостта на Условията.

1.2. Политиката за поверителност на EVChargeBox и Условията за ползване на EVChargeBox също могат да се прилагат.

2. Определения

2.1. В Договора термините, написани с главни букви, имат значението, което им е дадено в тази клауза и както е написано по друг начин в Договора:

2.1.1. “Свързани лица” означава, по отношение на Страна, образувание, което пряко или непряко, чрез един или повече посредници, контролира, е контролирано от или е под общ контрол с тази Страна, където контролът означава пряко или непряко притежаване или контролиране на повече от петдесет процента (50%) от всички дялове с право на глас или други права, даващи право на глас за ръководен орган на такова образувание. Терминът “Свързано лице” изрично изключва всяко образувание, което е пряк конкурент на другата страна.

2.1.2. “Споразумение” има значението, посочено в клауза 3.2 по-долу.

2.1.3. “Работни дни” и “Работно време” означава всеки ден, с изключение на събота, неделя и официалните празници в България, както е приложимо, от 9 до 17 ч. източноевропейско време.

2.1.4. “Вие “или “Вашият” се отнася до клиента за Продукти или Услуги, както е посочено в съответното Потвърждение на поръчката или друга част от Споразумението.

2.1.5. “Документация” означава документацията, предоставена от EVChargeBox на Вас съгласно настоящото Споразумение. Документацията е ограничена до:

“Документация за продукта” означава описанието и спецификацията на Продуктите, предоставени ви от EVChargeBox, включително Гаранционните условия.

“Техническа документация” означава инструкциите за употреба, инструкциите за инсталиране и пускане в експлоатация и друга документация или указания във връзка с използването на

Продуктите, включително докладите, посочени в Гаранционните условия.

“Сервизна документация” означава описанието и спецификацията на Услугите, които ви се предоставят.

2.1.6. “Дата на влизане в сила” означава датата, на която Договорът влиза в сила, която настъпва с издаването на Потвърждението на поръчката от наша страна.

2.1.7. “Права върху интелектуална собственост” или “ПИС” означава правата върху интелектуална собственост, включително всички изобретения, патенти, полезни модели, дизайни (регистрирани или нерегистрирани и включително права, свързани с топографията на полупроводниците), права върху бази данни, авторски права, търговски марки (регистрирани и нерегистрирани), търговски тайни и ноу-хау, заедно с всички права за предоставяне и заявки за тях и включително всички сходни или аналогични права.

2.1.8. “Потвърждение на поръчката” означава писменото потвърждение за приемането от наша страна и за степента на приемане от наша страна на вашата поръчка за покупка на Продукти или Услуги, включително препратка към настоящите Условия.

2.1.9. “Страна” или “Страни” означава нас и/или вас, в зависимост от случая.

2.1.10. “Продукти” означава хардуерните продукти и свързания с тях фърмуер, предоставяни от нас, включително, но не само, станции за зареждане, аксесоари, резервни части и комплекти за надграждане. Продуктите включват:

“Продукти за променлив ток” означава всички Продукти, свързани със семействата зарядни станции с максимална изходна мощност, равна или по-малка от 22 kW.

“Продукти за постоянен ток” означава всички продукти, свързани с фамилиите зарядни станции с максимална изходна мощност над 30 kW.

2.1.11. “Услуги” означава услугите и плановете за грижи на EVChargeBox, както са описани в приложимата Документация за услуги. Услугите включват:

“Еднократни услуги” означава всички Услуги, чиято продължителност е квалифицирана като еднократна в приложимата Документация за услугата.

“Абонаментни услуги” означава всички Услуги, чиято продължителност е определена като абонаментна в приложимата Документация за услугата.

2.1.12. “Трета страна” означава физическо или юридическо лице, което не е Вие, ние или Ваши или наши Свързани лица.

2.1.13. “Гаранционни условия” означава описанието на гаранцията на производителя, предоставена от EVChargeBox на Вас по отношение на Продуктите, закупени по силата на настоящото Споразумение, както е описано в Клауза 8 (Гаранция за продукти и услуги).

3. Оферти, поръчки и споразумения

3.1. Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, всяка оферта или предложение от наша страна е валидно за период от тридесет (30) дни от датата на издаването му. Вашите поръчки за покупка ще се считат за приети от нас само след издаване на Потвърждение на поръчката. Правно обвързващо споразумение ще възникне едва след издаването на Потвърждението на поръчката.

3.2. Потвърждението на поръчката и условията представляват цялостното споразумение между нас и вас (“Споразумението”). Освен ако изрично не е договорено друго в писмена форма, подписана от Страните, всички доставки на Продукти или предоставяне на Услуги се извършват или изпълняват от нас в съответствие със Споразумението. Всички други условия, включително вашите, не са задължителни за нас. Ние изрично отхвърляме приложимостта на вашите общи или специални условия, дори ако се позовавате на тях в поръчките за покупка или в други съобщения с EVChargeBox.

3.3. Освен ако не е подписано отделно споразумение между страните, Условията се прилагат за целия период на бизнес отношенията, включително за последващи искания, преговори или устни споразумения.

3.4. Ние си запазваме правото да правим промени в спецификациите или настройките на Продуктите или Услугите по всяко време.

3.5. Ние Ви продаваме Продуктите или Услугите в съответствие с Документацията, приложима към датата на Потвърждението на поръчката.

3.6. Ние си запазваме правото да привличаме наши Свързани лица или Трети лица в изпълнението на Договора. Също така имаме право да прехвърлим (част от) правата и задълженията си по Споразумението на Свързано лице или Трета страна. Вие се съгласявате, че можем да споделяме всяка информация, която сте ни предоставили, с такъв Партньор или Трета страна, доколкото тя е от значение за нашето изпълнение, задължения или за възлагането по настоящото Споразумение.

4. Доставка на продукти

4.1. Освен ако не е договорено друго в писмена форма, Продуктите се доставят FCA (Франко превозвача) на мястото, посочено в Потвърждението на поръчката. Продуктите се доставят в рамките на работното време.

4.2. Датите или периодите на доставка в Потвърждението на поръчката са само ориентировъчни и не са правно обвързващи за EVChargeBox. Ако изрично се съгласим в писмена форма за обвързваща дата на доставка и тази обвързваща дата на доставка бъде надхвърлена, Вие трябва да ни изпратите писмено уведомление и да ни дадете възможност да изпълним доставката в рамките на три (3) седмици.

4.3. Можем да доставяме Продуктите на части, които се фактурират и заплащат отделно. Всяко забавяне на доставката никога не ви дава право да анулирате някоя от вноските или да спрете плащането си.

4.4. Вие трябва да гарантирате, че Вашият персонал е готов да приеме доставката и че на мястото на доставка е налично оборудване за разтоварване, както е посочено в Потвърждението на поръчката. Всички разходи за закъснения (включително поради Ваши искания за отлагане на доставката), съхранение, повторна доставка и транспорт, направени от EVChargeBox, се поемат от Вас и Ви се фактурират.

4.5. Вие трябва да проверите визуално доставката и да се уверите в нейното съответствие с Потвърждението на поръчката. В случай на несъответствия в количеството или видими дефекти или повреди, Вие трябва да попълните съответно товарителницата или транспортната бележка и да ни изпратите писмено известие, в което подробно да опишете несъответствията между Потвърждението на поръчката и доставените Продукти в рамките на два (2) работни дни от доставката. След изтичането на този период се счита, че Продуктите съответстват на Потвърждението на поръчката и на приетата от Вас доставка. Ако откриете скрити дефекти след приемането на доставката, се прилага процесът на предявяване на гаранционни претенции и средствата за защита, описани в Гаранционните условия.

4.6. В случай на съобщени несъответствия между Потвърждението на поръчката и доставката, Вашето задължение за плащане остава незасегнато и ние ще отстраним несъответствието без разходи за Вас. Ако такова несъответствие се дължи на нарушаване на настоящото Споразумение от Ваша страна, разходите за отстраняване на несъответствието ще бъдат за Ваша сметка.

5. Предоставяне на услуги

5.1. EVChargeBox предлага Услуги, свързани с Продуктите, както е описано подробно в приложимата Документация за услуги, които могат да бъдат извършвани само във връзка с нашите Продукти. Услугите се продават и предоставят на Вас на цената, приложима към датата на Потвърждението на поръчката. За удължаване на срока на абонаментните Услуги след първоначалния срок на закупената Услуга, приложимата цена може да варира за автоматични удължавания.

5.2. Началната дата на Услугата, нейната продължителност, включително първоначалният срок за Абонаментните услуги, е както е посочено в приложимата Документация за Услугата и Потвърждението на поръчката. Абонаментните услуги се подновяват автоматично за допълнителни удължавания с една (1) година, освен ако:

(i) някоя от Страните предостави писмено уведомление на другата Страна за намерението си да прекрати предоставянето на Услугата най-малко шестдесет (60) дни преди изтичането на текущия срок на Услугата; или

(ii) максималният срок на абонаментната услуга е достигнат и в документацията на услугата не са предвидени допълнителни удължавания.

5.3. Ние ще извършваме Услугите в рамките на договореното време за предоставяне на Услугите, в рамките на работното време. Услугите се извършват на датата, часа и мястото, посочени в Потвърждението на поръчката. Ние не носим отговорност за непълни Услуги, дейности, пропуснати етапи или закъснения (i) причинени от Вас или (ii) дължащи се на непреодолима сила.

5.4. Еднократните услуги или всички дейности или етапи на абонаментните услуги се считат за завършени след изпълнението на всички дейности, описани в приложимата документация за услугата. За Абонаментни услуги, които не включват конкретни дейности или основни етапи, такива Абонаментни услуги се считат за завършени при прекратяване или изтичане на приложимия към момента срок на абонамента.

5.5. Вие сте длъжни да ни сътрудничите за предоставянето на Услугите, включително, но не само, да ни предоставяте всички приложими отчети (както е посочено в Гаранционната програма, ако е приложимо).

5.6. Ако Услугите трябва да се предоставят на Вашия обект или на друг обект, както е договорено между Страните, Вие сте длъжни, за своя сметка и на свой риск:

(i) да ни уведомите писмено за всички изисквания за разрешение за сигурност, обучение на обекта или безопасност преди закупуването на Услугите;

(ii) гарантирате, че: (а) мястото, където се намират Продуктите, отговаря на съответните изисквания и приложимите закони; (б) всички необходими съоръжения и персонал са на разположение за правилното изпълнение на Услугите; и (в) всички необходими разрешения за влизане на EVChargeBox в помещенията са били предварително надлежно осигурени; и

(iii) да вземе всички необходими предпазни мерки, включително да спазва нашите инструкции или инструкциите на инженера на място, за да даде възможност за безопасно и безпроблемно изпълнение на Услугите на място.

5.7. Фактурата за Абонаментните услуги ще Ви бъде издадена или (i) на годишни вноски, или (ii) авансово за целия срок на Абонаментните услуги, както е посочено в Потвърждението на поръчката, и след това при всяко подновяване на срока им, ако е приложимо.

5.8. В случай на прекратяване или анулиране на закупените Абонаментни услуги по време на първоначалния срок, както е посочено в Потвърждението на поръчката, ние няма да ви възстановим цената за остатъка от срока. Ще Ви бъде издадена фактура за Еднократните услуги след приключването им, както е предвидено в Документацията за услугата или в точка 5.9. по-долу.

5.9. Ако (i) отмените среща за изпълнение на всички или част от Услугите по-малко от 48 (четиридесет и осем) часа предварително; или (ii) изпълнението на Услугите не е възможно поради неспазване от Ваша страна на клауза 5.6 по-горе; тогава за

Еднократни услуги: имаме право да начислим 100% от цената на Услугите, която ще Ви бъде фактурирана на договорената дата на изпълнение; и

Абонаментни услуги: задължението ни за тази дейност съгласно графика за абонаментни услуги ще се счита за изпълнено. Вие продължавате да носите отговорност за осигуряване на изпълнението на дейността или интервенцията. Можете да поискате оферта от EVChargeBox за изпълнението на такива дейности като Еднократна услуга.

5.10. За Услугите на място, ако EVChargeBox трябва да Ви изчака, за да ни даде възможност да започнем или възобновим изпълнението на Услугите (“Време за изчакване”), ние ще начислим и фактурираме това Време за изчакване на Вас по цена. Всички такси за Времето за изчакване ще бъдат в допълнение към приложимата цена на Услугите.

5.11. Ако установим, че дефектът, изискващ извършването на Услугите, не е обхванат от обхвата на Услугата, ще Ви бъдат начислени съответните разходи, включително разходите за посещения на място и всички резервни части по договорената цена.

5.12. За да може даден Продукт да бъде включен в Услугите, всички дейности, свързани с този Продукт, трябва да бъдат извършени от монтажник, притежаващ необходимия сертификат към момента на изпълнението, както е посочено в Документацията. Такива дейности включват, но не се ограничават до въвеждане в експлоатация на инсталацията, интервенция и поддръжка. Вие трябва да ни предоставите приложимите доклади за тези Продукти. Ако не предоставите такива доклади, ние можем незабавно да прекратим Услугата и цената за Услугата няма да ви бъде възстановена.

5.13. Услугите се продават на Вас от EVChargeBox за изпълнение в определена държава или територия, както е посочено в Потвърждението на поръчката. Ако поискате такива Услуги извън договорената държава или територия, ние можем незабавно да прекратим Услугата и цената за Услугата няма да Ви бъде възстановена.

6. Цени и плащане

6.1. Вие трябва да заплащате фактурираните суми в левове (BGN). Цените са без данък добавена стойност (ДДС) и други приложими данъци, вноски и подобни или свързани такси и разходи, които се поемат и заплащат от Вас.

6.2. Освен ако не е договорено друго в писмена форма, плащанията трябва да бъдат извършени към EVChargeBox в рамките на тридесет (30) дни от датата на издаване на фактурата. Ние не сме длъжни да коригираме фактурите, ако информацията, която сте предоставили по време на процеса на поръчка, е неточна или ако условията, посочени в Потвърждението на поръчката, са променени от Вас след издаването на Потвърждението на поръчката.

6.3. Трябва да ни информирате писмено, преди да подадете поръчка за покупка, ако за плащането на фактурите са необходими формуляр за регистрация на продавача, поръчка за покупка или други документи. Вие трябва да ни съобщите за такива изисквания и те никога не могат да представляват основателна причина за задържане на плащането.

6.4. Вие нямате право да спирате или отлагате изпълнението на което и да е от задълженията си, включително на задълженията за плащане. Фактурите се считат за платени след получаване от наша страна на цялата фактурирана сума. При плащанията трябва да се посочва съответният номер на фактурата.

6.5. Ако не платите дадена сума на датата на падежа, вие автоматично изпадате в забава по силата на закона, без да е необходимо допълнително уведомление. Можем да възложим събирането на вземания на агенция за събиране на вземания по всяко време, считано от момента, в който сте

в неизпълнение. В този случай и независимо от всички други права и средства за защита, които можем да имаме съгласно приложимото законодателство, имаме право да ви начислим (i) лихва върху всички дължими и неплатени суми от датата на падежа на неплатената фактура в размер на 1% на месец над законната лихва за търговски споразумения, приложима съгласно приложимото законодателство, и (ii) всички разумни административни, вътрешни и извънсъдебни разходи за събиране.

6.6. Вие трябва да повдигате писмено всякакви спорове по фактури по време на договорения срок за плащане. Такова уведомление трябва да обяснява подробно коя част от фактурата се оспорва и причината за това. След изтичане на договорения срок за плащане всички суми се считат за безспорни, напълно дължими и платими от Вас.

6.7. Нямате право да прихващате никакви суми или да прилагате друга форма на приспадане, освен ако това не е изрично разрешено от нас в писмена форма.

7. Вашите задължения

7.1. Вие сте длъжни:

(i) да гарантирате, че информацията, предоставена на EVChargeBox, е пълна, точна, актуална и надеждна;

(ii) да ни предоставяте информация и материали, които можем разумно да изискваме, за да доставим Продуктите и да предоставим Услугите;

(iii) да ни информирате незабавно в писмен вид при узнаване на факти и обстоятелства, които могат да повлияят на предоставянето на Продуктите или изпълнението на Услугите в съответствие с договорените спецификации;

(iv) да предоставите цялото разумно съдействие и информация, необходими за разрешаване на инцидент или проблем, който сме открили или докладвали;

(v) получаваме и поддържаме всички необходими лицензи, разрешения и съгласия, които може да са необходими за използването на Продуктите или предоставянето на Услугите преди такова използване или предоставяне;

(vi) да спазвате всички приложими закони и разпоредби, включително в страната на използване на Продуктите или Услугите.

(vii) да спазва етичните, социалните и професионалните практики, посочени в Приложение 1 (Съответствие).

7.2. В случай на неизпълнение на някое от задълженията, посочени в точка 7.1:

(i) незабавно да ни уведомите писмено и, без да се засягат другите ни права и средства за защита, да ни съдействате, за своя сметка и за своя сметка, по начин, който считаме за подходящ, за да отстраним това нарушение и да ограничим последиците от него; и

(ii) да ни обезщетите, защитите и предпазите при поискване от щети, разходи или загуби, претърпени или понесени от нас или от някое от нашите Свързани лица, или Трети страни, във връзка с нарушението.

8. Гаранция за продукти и услуги

8.1. Гаранция за продукта. EVChargeBox Ви гарантира съответствието на своите Продукти в съответствие с Продуктовата документация на Гаранционните условия, при условие че сте спазили Техническата документация. Гаранционните програми за Продуктите са достъпни онлайн тук: EVChargeBox Гаранционни програми и в EVChargeBox Партньорски портал.

8.2. Квалификациите или сертификатите, необходими за Вашия персонал или за Трети лица за инсталиране, пускане в експлоатация и поддръжка на Продуктите, са налични в Документацията и Гаранционните условия.

8.3. Гаранция за обслужване. EVChargeBox гарантира, че Услугите ще бъдат извършени в съответствие с приложимата Документация за услуги и Потвърждението на поръчката и по компетентен и професионален начин. Тази гаранция ще бъде в сила в продължение на деветдесет (90) дни от завършването на Услугите, посочени в Договора (“Гаранционен период на Услугите”).

8.4. Ако установите несъответствие в извършените Услуги, трябва да ни изпратите писмено уведомление с подробно описание на предполагаемото несъответствие по време на Гаранционния период на Услугите. Вашето единствено и изключително средство за защита е ограничено до, по наш избор:

(i) повторно изпълнение на Услугите, които не отговарят на тази ограничена гаранция; или

(ii) възстановяване на цената на Услугите, която сте заплатили за несъответстващите Услуги.

8.5. ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЯТА. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, И БЕЗ ДА СЕ ЗАСЯГА ГОРНОТО, EVCHARGEBOX, НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ТРЕТИ СТРАНИ И ФИЛИАЛИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, КАЧЕСТВО, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА, СЪВМЕСТИМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НИКАКЪВ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ EVCHARGEBOX ИЛИ ДРУГАДЕ, НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В СПОРАЗУМЕНИЕТО.

9. Прехвърляне на риска и правото на собственост

9.1. Рискът за Продуктите преминава върху Вас при доставката на Продуктите в съответствие с договорените условия за транспорт и на мястото, посочено в Потвърждението на поръчката

9.2. EVChargeBox запазва правото на собственост върху Продуктите, докато не получим пълното плащане на фактурираните суми. При пълно плащане правото на собственост върху Продуктите се прехвърля върху вас.

9.3. До получаването на пълната фактурирана сума вие трябва да:

(i) да застраховате Продуктите при доставката им в реномирана застрахователна компания. Трябва да включите интереса на EVChargeBox към Продуктите в условията на застраховката. С настоящото Вие се отказвате предварително от всички претенции относно изплащането на застрахователните плащания, при липса на което уведомление ние имаме право да уведомим самата застрахователна компания; и

(ii) да съхранявате Продуктите отделно от други стоки, да ги държите лесно разпознаваеми като наша собственост и да се въздържате от премахване, повреждане или затъмняване на маркировката или опаковката и да поддържате Продуктите в същото състояние, в което са доставени.

9.4. Ако не успеете да изпълните задълженията си за плащане, трябва да ни сътрудничите, за да вземем обратно Продуктите, дори ако Продуктът вече е инсталиран или е притежание на Трета страна.

10. Интелектуална собственост

10.1. Всички права на интелектуална собственост, въплътени в или свързани с Документацията, Продуктите или Услугите, както и всички техники, прилагани от EVChargeBox за производството и проектирането на Продуктите или извършването на Услугите, винаги остават или стават, в зависимост от случая, наша изключителна собственост и собственост на нашите лицензодатели.

10.2. Договорът не ви прехвърля никакви права на интелектуална собственост, освен както е изрично предвидено в Договора, като в този случай вашето право на ползване във всички случаи е отменяемо, неизключително, непрехвърляемо и не подлежи на сублицензиране.

10.3. Нямате право да премахвате никакви лога и търговски марки от Документацията или Продуктите и нямате право да извършвате обратно инженерство, да декомпилирате или да разглобявате който и да е Продукт, който сме предоставили.

10.4. В случаите, когато Продуктите се произвеждат или Услугите се извършват въз основа на Вашите идеи, предложения, модели, чертежи, заявки за персонализация или мостри, Вие гарантирате, че не са нарушени или нарушават никакви права на интелектуална собственост или задължения за конфиденциалност на или към Трети страни. При всяко съдебно производство, свързано с (предполагаемо) нарушение на Права на интелектуална собственост на Трети страни, Вие ще ни обезщетите, защитите и предпазите от всички искове (за вреди) на такива Трети страни и произтичащите от това разходи и глоби. Вие ще участвате в съдебни производства или ще ги поемете незабавно, ако ние поискаме това.

10.5. Предоставяте ни неизключително, безсрочно, световно право да използваме и експлоатираме с търговска цел всички подобни идеи, предложения, модели, чертежи, заявки за персонализация или образци, споделени от вас във връзка с Продуктите, Услугите или Документацията, по всякакъв начин и във всички настоящи и бъдещи продукти, услуги и документация.

10.6. Ние се съгласяваме да защитаваме или по свой избор да уреждаме всякакви искове или претенции във връзка с претенции от Трета страна, произтичащи от или свързани с действителното нарушаване на ПИС на такава Трета страна от нас или от Продуктите (“претенция за ПИС”), при условие че вие ще

(i) ще ни предоставите писмено уведомление незабавно след като сте узнали за Иск за ПИС;

(ii) няма да правите никакви признания на отговорност, споразумения или компромиси във връзка с Иск за ПИС без нашето предварително писмено съгласие; и

(iii) ще ни предоставите изключителното право да контролираме защитата и/или уреждането му;

(iv) да предоставите на нас и на нашите професионални консултанти цялата разумна подкрепа и достъп до Вашите помещения, служители, директори, работници, агенти, представители или консултанти и до всички съответни активи, сметки, документи и записи под Ваш контрол, за да дадете възможност на нас и на нашите професионални консултанти да ги проучим и да направим копия за целите на оценката на претенцията за ПИС.

10.7. Ние няма да имаме никакви задължения по клауза 10.6. дотолкова, доколкото всеки иск за ПИС се основава на:

(i) използване на Продуктите в нарушение на условията на настоящото Споразумение,

(ii) използване на Продуктите извън ЕС/ЕИП; или

(iii) модифициране на Продуктите или на част от тях от лице, различно от нас.

11. Фърмуер

11.1. В Продуктите може да бъде инсталиран фърмуер. Ние ви предоставяме неизключителен и ограничен лиценз за използване на фърмуера в съответствие с Документацията. Вие гарантирате на нас и на нашите лицензодатели, че ще спазвате условията на лиценза и няма да нарушавате нито едно от тези права.

11.2. При условие, че Продуктите са инсталирани, пуснати в експлоатация и се използват в съответствие с приложимата Документация, включително Гаранционните условия, ние ще положим разумни търговски усилия, за да предоставим необходимите актуализации на фърмуера, за да осигурим непрекъснато съответствие, включително актуализации за сигурност. Вие трябва да гарантирате, че крайните потребители са информирани за наличните актуализации на фърмуера. Гарантираме съответствието на нашите Продукти с Документацията само когато такива актуализации са инсталирани или е възможно да бъдат инсталирани от крайните потребители.

12. Конфиденциалност

12.1. “Поверителна информация” означава цялата информация, разкрита от страните, с изключение на информацията, която: (i) е била известна на получаващата Страна преди получаването й от разкриващата Страна, (ii) е публично достъпна или е получена от Трета страна без нарушаване на конфиденциалността. Страните съхраняват поверителната информация на сигурно и поверително място. Всяка страна използва поверителната информация само за целите на споразумението и не я разкрива на трети страни без писменото съгласие на разкриващата страна или както е посочено по друг начин в настоящото споразумение. Получаващата страна може да разкрива поверителна информация само на свързани лица и служители, които трябва да я знаят и са обвързани със задължения за поверителност, не по-малко строги от тези в настоящото споразумение. Страните са отговорни за спазването на настоящото споразумение от техните филиали и служители.

12.2. Страните могат да разкриват Поверителна информация, ако са законово задължени от компетентен орган, който изисква такова разкриване, при условие че преди това засегнатата Страна е уведомена в разумен срок, доколкото това е позволено от закона, за да може да предприеме всички действия, които счита за подходящи. Във всеки случай принудената страна ограничава разкриването на поверителна информация до най-строгата степен, необходима за изпълнение на нейното правно задължение.

12.3. Нито една от страните не може да извършва обратно инженерство, копиране, разглобяване или декомпилиране на прототипи, софтуер или други материални или нематериални данни, които включват Поверителна информация.

12.4. Конфиденциалната информация, разкрита съгласно настоящото споразумение, остава изключителна собственост на разкриващата страна. Разкриването на Конфиденциална информация или достъпът до нея по силата на настоящото Споразумение не предоставя никакъв лиценз или права по силата на патенти, авторски права, права върху маски, търговски марки или други права на собственост.

12.5. При писмено поискване всяка от Страните връща или унищожава цялата Конфиденциална информация безвъзвратно и необратимо и потвърждава спазването на изискванията в писмена форма. Страните не са длъжни да изтриват Конфиденциална информация, която се съхранява в съответствие с автоматични системи за архивиране и архивиране или съгласно изискванията на закона, при условие че задълженията, предвидени в настоящия документ, продължават да се прилагат към тази Конфиденциална информация.

12.6. EVChargeBox е собственик на всички документи, предоставени модели, образци или примери, свързани с оферти, предложения или със Споразумението. Освен ако не е посочено друго в писмен вид, Вие трябва да ги считате за наша Конфиденциална информация.

13. Отговорност и обезщетяване

13.1. Отговорността на EVChargeBox за преки щети по или във връзка със Споразумението е ограничена до 50%, от стойността на Потвърждението на поръчката, по което са продадени Продуктите или Услугите, пораждащи отговорността, или до 10 000 лева, в зависимост от това коя от двете суми е по-ниска,

независимо дали такава отговорност възниква по силата на Споразумението или извън него, включително всякакви щети, основани на непозволено увреждане (дължимо неизпълнение) или по друг начин.

13.2. Под преки вреди се разбират изключително разумните разходи, които са направени:

(i) от Ваша страна, за да може нашето изпълнение да изпълни задълженията ни по Споразумението;

(ii) за установяване на причината и размера на вредата; или

(iii) за предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредите, доколкото Вие докажете, че тези разходи са довели до предотвратяване, намаляване или ограничаване на преките вреди по смисъла на тази клауза.

13.3. Ние никога не носим отговорност за каквито и да било косвени или последващи вреди, като под косвени или последващи вреди се разбират вреди, произтичащи от непряк резултат от събитие или инцидент, включително, но не само, загуба на печалба, бизнес, добра репутация, доход, приходи, продукция, печалба, очаквани спестявания, възможност, клиенти, претенции на Трети страни, вреди поради загуба или повреда на данни и накърняване на репутацията.

13.4. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети или разходи, които Вие или Трети лица сте направили поради нарушаване на Вашите задължения по Договора или поради действие или бездействие от Ваша страна или от страна на Трето лице (включително, но не само в случай, когато са извършени действия от Ваша страна или от страна на Трето лице срещу приложимата документация на EVChargeBox).

13.5. Вие сте длъжни да ни обезщетите, защитите и предпазите при първо поискване за и от всички искове на Трети лица за обезщетение за вреди във връзка с доставените Продукти или извършените Услуги.

13.6. Ограниченията в настоящата Клауза 13 не се прилагат, ако и доколкото вредата е резултат от умисъл или умишлено поведение (умишлена непредпазливост) от наша страна. Въпреки това ние не носим отговорност за вреди, дължащи се на умисъл или умишлено неправомерно поведение на служители, които не са членове на надзорния персонал, или на Трети страни.

14. Срок и прекратяване

14.1. Договорът влиза в сила от Датата на влизане в сила и остава в сила до пълното изпълнение на задълженията на двете страни, с изключение на онези задължения, които по естеството си следва да останат в сила, включително тези, посочени в точка 16.8. от настоящите Условия. Всяко последващо закупуване на Продукти или Услуги от Ваша страна се урежда от действащите към момента Условия, освен ако не бъде подписано отделно споразумение между Страните.

14.2. Имаме право да прекратим Договора без допълнително уведомление, без да носим отговорност и с незабавно действие (i) ако не сте в състояние да изплатите дълговете си, изпаднете в неплатежоспособност или бъдете обявени в несъстоятелност; (ii) ако бъдете ликвидирани; (iii) ако бъде запорирана значителна част от капитала и резервите ви; (iv) ако нарушите Приложение 1 (Съответствие) или (v) ако претърпите (не)пряка промяна на контрола или продадете, прехвърлите или по друг начин прехвърлите значителна част от активите си. “Промяна на контрола” означава всяка сделка, която води до: (i) смяна на акционера на 50% или повече от Вашите дялове с право на глас; (ii) продажба или прехвърляне на съществена част от Вашите активи чрез споразумение, по силата на закона или по друг начин.

14.3. Независимо от всички средства за правна защита, които имаме съгласно приложимото законодателство, ако нарушите някое от условията на Споразумението, ние имаме право (i) незабавно да спрем доставката на Продуктите или предоставянето на Услугите до пълното отстраняване на нарушението и (ii) да прекратим Споразумението без съдебна намеса след десет (10) работни дни предварително писмено известие, в което се посочва нарушението, в случай че нарушението не бъде отстранено или в случай че нарушението поради естеството си не може да бъде отстранено.

14.4. Ако Договорът бъде прекратен, всички неизплатени суми, дължими от вас, стават незабавно дължими и вие сте длъжни незабавно да ни платите тези неизплатени суми.

14.5. Вие нямате право да анулирате, прекратявате, отменяте или разваляте Споразумението, освен ако не е предвидено друго в приложимото законодателство.

15. Непреодолима сила

15.1. “Непреодолима сила” (Форсмажор) означава, че (i) ако някоя от Страните може успешно да се позове на член 306 ал.2 от Търговския закон; и (ii) всяко събитие, което е извън разумния контрол на дадена страна и което оказва влияние върху изпълнението на нейните задължения по споразумението, включително природни бедствия, екстремни метеорологични условия, пожари, бунтове, войни и военни операции, национални или местни извънредни ситуации, действия или небрежност на правителството, забрани за внос, износ и/или транзит, икономически спорове от всякакъв характер, стачки или други трудови действия, наводнения, мълнии, експлозии, срутвания, прекъсвания на трафика или на енергийните мрежи, пандемии и епидемии, глобален недостиг, намалено или неработещо функциониране на мрежи, системи или оборудване на трети страни и последиците от всичко гореизложено, както и всяко действие по небрежност на физическо или юридическо лице, което е извън разумния контрол на тази страна.

15.2. Освен ако не е уговорено друго в писмен вид, ние няма да сме в нарушение на Договора, нито ще носим отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по Договора, ако това забавяне или неизпълнение е в резултат на непреодолима сила, включително непреодолима сила на Трети страни и Свързани лица. Това, че не сте в състояние да платите, не се счита за непреодолима сила.

16. Разни

16.1. Съответствие с търговските правила. Всяка от Страните декларира и гарантира, че спазва и ще спазва изцяло всички приложими търговски и митнически закони, разпоредби, инструкции и политики, включително, но не само, че отговаря на всички необходими изисквания за освобождаване, доказателства за произход, лицензи и освобождавания за износ и внос и прави всички подходящи подавания на документи до съответните правителствени органи или оповестявания, свързани с освобождаването или прехвърлянето на Продуктите. Вие няма да изнасяте или реекспортирате, или да разрешавате износа или реекспорта на какъвто и да е Продукт, технология или информация, които получавате по силата на това Споразумение (или на какъвто и да е пряк продукт от него) в нарушение на такива закони, ембарго, ограничения или разпоредби. Нито един материал или оборудване, включени в или използвани за Продуктите, не трябва да произхождат от компания или държава, изброени в съответното ембарго, издадено от органа в държавата, в която ще се използват Продуктите, или от орган, който по друг начин има влияние върху материала, съставляващ част от Продуктите. Вие трябва да ни обезщетите от и срещу всички нарушения на тази клауза 16.1.

16.2. Тълкуване. Всички заглавия и заглавия са въведени само за удобство и улеснение на препратките и не трябва да се вземат предвид при изграждането или тълкуването на която и да е разпоредба на Споразумението.

16.3. Цялостно споразумение. Освен ако не е изрично договорено в писмен вид между Страните, Споразумението представлява цялостното споразумение и разбирателство между Страните по отношение на неговия предмет и отменя всяко предишно споразумение, гаранция, изявление, декларация, разбиране или ангажимент. Приложимостта на което и да е от Вашите условия за покупка или други общи или специфични условия се отхвърля изрично, освен ако не е договорено друго от нас в писмена форма.

16.4. Промени. Без да се засяга правото ни да извършваме промени в Споразумението, както е посочено в преамбюла, и да променяме настоящите условия по всяко време и по своя преценка, отклоненията от Споразумението са ефективни само когато са договорени в писмена форма между Страните.

16.5. Известия. Освен ако в Споразумението не е посочено друго, всички уведомления от страните по Споразумението могат да се изпращат по електронна поща или с препоръчана поща с потвърждение за получаване, адресирани до адреса, посочен в Споразумението.

16.6. Възлагане. Нямате право да прехвърляте всички или част от правата и задълженията си по Споразумението на Трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Ние можем да преотстъпим настоящото Споразумение или част от него без Вашето съгласие.

16.7. Без отказ от права. Неупражняването или забавянето на упражняването от страна на EVChargeBox на право или средство за защита, предвидено в настоящото Споразумение, не представлява отказ от такова право или средство за защита, нито отказ от други права или средства за защита, нито пък еднократно или частично упражняване на такова право или средство за защита възпрепятства всяко друго или по-нататъшно упражняване на такова право или средство за защита, или упражняването на друго право или средство за защита. Всеки отказ от наша страна по отношение на неспазване на разпоредбите на настоящото споразумение трябва да бъде направен в писмена форма и такъв отказ няма да действа срещу нас като отказ от право или средство за защита по отношение на всяко последващо неспазване.

16.8. Разделимост. Ако някоя от разпоредбите на Споразумението е или стане незаконна, недействителна или неприложима, това няма да се отрази на законността, валидността или приложимостта на която и да е друга разпоредба на Споразумението; и ако такава разпоредба би била законна, валидна или приложима, ако част от нея бъде заличена, тази разпоредба се прилага с минималните промени, необходими, за да стане законна, валидна или приложима.

16.9. Прекратяване. Прекратяването или изтичането на срока на действие на Споразумението, независимо от причината за това, не засяга никоя разпоредба на Споразумението, която изрично или по подразбиране е предназначена да влезе в сила или да остане в сила при или след прекратяването или изтичането на срока на действие на Споразумението,

включително Клаузи 8 (Гаранция за продукти и услуги), 10 (Интелектуална собственост), 12 (Конфиденциалност), 13 (Отговорност), 14 (Срок и прекратяване), 16 (Разни), 17 (Приложимо право и юрисдикция).

17. Приложимо право и юрисдикция

17.1. Договорът се урежда изключително от законите на България без позоваване на стълкновение на закони. Приложимостта на Конвенцията за договорите за международна продажба на стоки от 1980 г. е изключена.

17.2. Всяка от страните неотменимо се съгласява, че компетентният съд на Варна, България, има изключителна компетентност да разрешава всякакви спорове или искове, произтичащи от или във връзка със Споразумението.

Приложение 1: Съответствие

1. Етика и съответствие

1.1. Всяка от Страните декларира и гарантира, че спазва за своя сметка всички закони и разпоредби, свързани с дейностите ѝ по настоящото Споразумение, както те могат да се променят периодично, и всички задължителни за нея условия във всички приложими лицензи, регистрации, разрешения и одобрения. 

1.2. В тази връзка всяка от страните декларира и гарантира пред другата страна, че тя, нейните собственици, директори, служители, работници и агенти спазват международните и националните закони, приложими към споразумението (включително всички изменения, направени в тези закони по време на срока на действие на настоящото споразумение), и че е спазвала тези закони през шестгодишния (6-годишен) период, непосредствено предшестващ подписването на споразумението, свързани с (i) правата на човека и основните свободи на индивида, по-специално забраната на: (a) детския труд и всяка друга форма на принудителен или задължителен труд; (б) всякакъв вид дискриминация в рамките на дружеството на страната – или на групата дружества на страната, според случая – или в отношенията с трети страни; (ii) ембаргото, трафика на оръжие и наркотици и тероризма; (iii) търговските, вносните и износните лицензи и митническите изисквания; (iv) здравето и безопасността на служителите и третите страни; (v) заетостта, имиграцията и забраната за използване на недекларирани работници; (vi) опазването на околната среда; (vii) престъпленията на “белите якички”, главно корупцията и подкупите, измамата, търговията с влияние (или еквивалентното престъпление съгласно националното законодателство, приложимо към настоящото споразумение), придобиването чрез измама, кражбата, злоупотребата с имущество на дружеството, фалшифицирането, подправянето и използването на фалшиви документи, както и всички свързани с тях престъпления; (viii) мерките срещу изпирането на пари; или (ix) конкурентното право.

1.3. Всяка от страните се задължава да сътрудничи активно на другата страна и да предприеме необходимите действия, за да позволи на другата страна да изпълни собствените си правни задължения, произтичащи от задължението ѝ за бдителност. За тази цел всяка от страните съдейства за изпълнението на мерките, предвидени в политиката за КСО, както е посочено по-горе (картографиране на риска, предупреждение и механизъм за подаване на сигнали и т.н.), и незабавно докладва на другата страна за всяко сериозно нарушение или за всички обстоятелства, които потенциално биха могли да представляват сериозно нарушение на горепосочените правила при изпълнение на отношенията ѝ с другата страна.

1.4. Всяка от съдържащите се в настоящия договор декларации и гаранции продължава да има пълна сила и действие след изпълнението на настоящия договор, като страните си гарантират взаимно, че декларациите и гаранциите ще останат верни и точни до прекратяването на настоящия договор.

Версии

14/05/2023 – Общи условия на EVChargeBox

Имате въпроси или обратна връзка към нас?

Моля, изпратете въпросите си на [email protected] и ние ще се свържем с вас скоро.